Regulamin

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby:
Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Sigynsgade 58, 4th, Kopenhaga 2200, Dania)

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.
Dane kontaktowe Sprzedającego:
Lookrecya Dream Jewelry
Sigynsgade 58, 4th
2200 Kobenhavn N
Denmark
e-mail: lookrecya@lookrecya.com
telefon: +48 501647684 lub +45 60564684

§1 Definicje

1. Adres reklamacyjny oraz adres odstąpienia od umowy – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji.
2. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem http://www.lookrecyadreamjewelry.com/wysylka-i-platnosc
3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych ( w tym Konsument w rozumieniu przepisów prawa), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

6. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

7. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem: Lookrecyadreamjewelry.com

8. Sprzedawca: Lookrecya Dream Jewelry, CVR (nr VAT) DK40604375, Sigynsgade 58, 4th, 2200 Kobenhavn N, Denmark.

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego.

10. Termin realizacji – podana liczba godzin lub dni roboczych od czasu wysłania Zamówienia przez Klienta do czasu oddania Rzeczy przewoźnikowi do dostarczenia.

11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

12. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep internetowy lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Sklep internetowy pod adresem lookrecya.com
13. Osoba zarejestrowana – użytkownik, który dokonał rejestracji w sklepie Lookrecya.com

§2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem Lookrecyadreamjewelry.com
2. Sklep internetowy, działający pod adresem Lookrecya.com, prowadzony jest przez Sprzedawcę Lookrecya Dream Jewelry z siedzibą firmy w Kopenhaga 2200, przSigynsgade 58, 4th, Dania, nr vat DK40604375 (CVR).
3. Przedmiotem działalności Sklepu internetowego Lookrecyadreamjewelry.com jest sprzedaż detaliczna biżuterii gotowej i tworzonej na zamówienie za pośrednictwem sieci Internet.
4. Treść Regulaminu, w przypadku braku odrębnej decyzji Kupującego stanowi treść zawartej Umowy pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.
5. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Danii z możliwością dostarczenia wysyłkowego do UE, w tym Polski, oraz pozostałych krajów.
6. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem:  http://isap.sejm.gov.pl/
7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
8. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
 a) przeglądarki internetowe opcjonalnie: Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Google Chrome, Opera, Safari.
 b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768
 c) Java Script
9. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu. Złożenie zamówienia może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych, zgodna z taryfą operatora Klienta). Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Klient poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
10. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
11. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
12. Informacje o Rzeczach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy,
w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
13. Prezentowane na stronach Sklepu internetowego zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji towarów nie oddają jej rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny.
14. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi zgodnie z regulaminem i dostarczać rzeczy wolne od wad.
15. Klient zobowiązany jest do:
a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,  
b. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,  
c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),  
d. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego,  
e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,  
f. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.
16. Ceny podawane przez Sprzedawcę  wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny mogą zostać przeliczone na EURO. 

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu

1. Klient ma możliwość składania zamówień bez uprzedniego dokonywania rejestracji, jak również po dokonaniu  dobrowolnej i bezpłatnej rejestracji.
2.  W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po utworzeniu konta lub po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Sklepu.
3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić realizację usługi przez Sklep internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
4. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji, Klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego konta, z którego może korzystać w ramach Sklepu internetowego po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła (logowanie).

§ 4 Zamówienia

1. Klient może składać Zamówienia przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 17.00. Realizacja Zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 17, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.
2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do „Koszyka” Produkt, który zamierza kupić. Następnie Klient wskazuje sposób dostawy  i płatności, dane niezbędnych do wystawienia faktury VAT, jeśli Klient żąda wystawienia takiej faktury oraz ewentualne uwagi do złożonego zamówienia.
3. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające: opis przedmiotu zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych towarów, rodzaj i koszty dostawy, dane i adres Klienta oraz dane do wystawienia faktury VAT, jeżeli Klient żądał wystawienia takiej faktury wraz z informacją o prawie bądź braku prawa do odstąpienia od umowy.
4. Procedura składania Zamówienia kończy się w momencie wyboru przez Klienta opcji „Potwierdzam złożenie zamówienia” oraz dokonaniu akceptacji i potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem Sklepu internetowego. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie Zamówienia. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia Zamówienia.
5. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające: opis przedmiotu zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych towarów, rodzaj i koszty dostawy, dane i adres Klienta oraz dane do wystawienia faktury VAT, jeżeli Klient żądał wystawienia takiej faktury.
6. Procedura składania Zamówienia kończy się, zarówno przy zakupach przez rejestrację jak i zakupach bez rejestracji, w momencie wyboru przez Klienta opcji „Potwierdzam złożenie zamówienia” oraz dokonaniu akceptacji i potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem Sklepu internetowego. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie Zamówienia. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia Zamówienia.
7. Z chwilą potwierdzenia przez Sklep internetowy przyjęcia złożonego przez Klienta Zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów objętych Zamówieniem. Potwierdzenie następuje w formie wiadomości e-mail. W dalszej kolejności Klientowi przesyłane są  bieżące informacje o przebiegu i realizacji Zamówienia
8. Po złożeniu Zamówienia, na wskazany przez Klienta adres e-mail wysyłana jest wiadomość, potwierdzająca złożenie Zamówienia i treść złożonego zamówienia.
10. Zamówienie realizowane jest od czasu otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia uiszczenia wpłaty, a w przypadku usługi „za pobraniem” od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

§ 5 Ceny i sposoby płatności

1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny mogą zostać przeliczone na EURO, w przypadku zamówień zagranicznych.
2. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian. Zamówienia złożone przed wprowadzeniem zmian będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie składania zamówienia.
4. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
5. Formą płatności obowiązującą w Sklepie internetowym jest płatność przelewem zwykłym, jak również płatność kartą kredytową lub szybkim przelewem online za pośrednictwem serwisu PayU.
6. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest dokument zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT, jeśli Klient wyrazi wolę otrzymania faktury VAT.

§ 6 Terminy realizacji zamówień

1. Przez realizację Zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych towarów do wybranej firmy transportowej, mającej dostarczyć zakupione przedmioty pod adres wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
2. Realizacja Zamówienia następuje po uprzednim opłaceniu zamówienia, o ile nie została wybrana płatność za pobraniem. Decyduje moment otrzymania potwierdzenia wpłaty przez Sprzedającego.
3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych od chwili wysłania do Klienta na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia informacji o otrzymaniu płatności za zamówiony towar i rozpoczęciu realizacji Zamówienia, nie później jednak niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od zawarcia umowy.
4. Realizowane będą wyłącznie prawidłowo złożone i opłacone Zamówienia. Przez prawidłowo złożone Zamówienie rozumie się wprowadzenie przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz jej realizacji. Jednocześnie Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku:
a) nieopłacenia Zamówienia w terminie 7 dni licząc od daty złożenia Zamówienia;
b) podania przez Klienta nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych teleadresowych stanowiących miejsce doręczenia przesyłki;
c) podjęcie przez Klienta działań, w związku ze złożeniem i realizacją Zamówienia, które pozostają niezgodne z prawem lub niniejszym Regulaminem.
5. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez Strony sposób.
6. Sprzedawca mając na uwadze komfort Klienta, jak również bezpieczeństwo przy realizacji zamówienia, zapewnia, że wszelkie niedogodności na jakimkolwiek etapie zamówienia - gdyby się takowe pojawiły - będą konsultowane z Klientem i realizowane za porozumieniem stron.
7. Sprzedawca dopuszcza możliwość składania zamówień specjalnych. Zamówienia specjalne wykonywane są wg wcześniej ustalonego projektu, zawierającego szczegóły materiału, wymiarów, terminu realizacji i ceny, która do momentu wykonania przedmiotu może wahać się we wcześniej ustalonym przedziale. Zamówienie uznaje się za przyjęte po akceptacji przez obie strony szczegółów projektu i wpłacie przez Klienta 40% szacunkowej ceny końcowej.

§ 7 Dostawa

1. Dostawa odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
2. Dostawa odbywa się przesyłką kurierską UPS. Koszty dostawy wskazane zostały w cenniku dostaw.
3. Klient odbierając przesyłkę z zamówieniem od Kuriera, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania Sprzedawca zaleca sporządzić protokół szkody w obecności Kuriera oraz powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.
 4. Szczegółowe warunki dostawy wskazane są w regulaminie wybranego przewoźnika.

§ 8 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa.
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w przepisach prawa, m.in. do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. Zamówienie specjalne). Oznacza to, że Sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru wykonanego na zamówienie klienta lub na życzenie klienta zmodyfikowanego.
3. W celu odstąpienia od Umowy Konsument składa Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Konsument może złożyć jakiekolwiek pisemne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie powinno zostać odesłane na adres: Lookrecya Dream Jewelry, Sigynsgade 58, 4th, 2200 Copenhagen, Denmark. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął Rzecz w posiadanie, lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Rzeczy W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej z nich, ostatniej partii lub części.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszt całej zapłaconej przez niego kwoty, w tym koszty wysyłki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od właściwej Umowy.
6. Jeżeli Konsument wybiera sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Rzeczy,
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Konsument zwraca Rzecz Sprzedawcy lub przekazuje osobie upoważnionej do odbioru przez Sprzedawcę, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od Umowy.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia ich cech. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania,
w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

§ 9. Reklamacje

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Rzeczy bez wad (fizycznych i prawnych). Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z 23 kwietnia 1964 r,. Kodeks cywilny.
2. Reklamacja może zostać zgłoszona poprzez zgłoszenie pisemnego oświadczenia na adres Lookrecya Dream Jewelry, Sigynsgade 58, 4th, 2200 Copenhagen, Denmark lub poprzez e – mail lookrecya@lookrecya.com
3. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar do Sprzedawcy, na adres: Lookrecya Dream Jewelry, Sigynsgade 58, 4th, 2200 Copenhagen, Denmark, na koszt Sprzedawcy. Klient powinien dostarczyć wszelkie potrzebne informacje, takie jak: oznaczenie przedmiotu, opis wady, data zakupu i data dostarczenia przedmiotu.
4. Klient posiada następujące uprawnienia w przypadku stwierdzenia wad produktu:
a) do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość przedmiotu z wadą pozostaje do wartości przedmiotu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada  jest nieistotna;
b) do żądania wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
6. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany przedmiotu na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie  do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość przedmiotu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
7. Reklamacja Rzeczy zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.
8. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej  http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
9. Sprzedawca udziela gwarancji na zamówione przedmioty. Szczegóły gwarancji są określone
w karcie gwarancyjnej, doręczonej wraz z produktem Klientowi.

§ 10.  Postanowienia końcowe

1. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Osób zarejestrowanych o zakresie przewidywanych zmian, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Osoba zarejestrowana nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć  Konto.
3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
5. Nazwa Sklepu internetowego Lookrecya.com, oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące, w tym fotografie i wzory stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Sprzedawcy jest zabronione.


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
–Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
–Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie
następującej usługi(*)
–Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
–Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
–Adres konsumenta(-ów)
–Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
–Data
(*) Niepotrzebne skreślić.Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez www.lookrecyadreamjewelry.com lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Polityka prywatności

Akceptuję